22/11/10

Σαν Σήμερα ... (S.O.S.)
Τα αρχικά S.O.S.υιοθετούνται ως επίσημο διεθνές σήμα ύπαρξης κινδύνου, στο Διεθνές Συνέδριο

Ασύρματης Τηλεγρα
φίας του Βερολίνου - Έτος 1906