2/11/10

Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 3016/2002 και τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 23/11/2010, ή τυχόν επαναληπτική, μετ’ αναβολή ή διακοπή αυτών Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Όροι Αύξησης

Σύμφωνα με την απόφασή του της 28.10.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού € 800.000.000 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της, με τιμή διάθεσης που θα αποφασισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της αύξησης είναι η ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά ποσό 800.000.000 ευρώ.

Η Τράπεζα έχει λάβει εγγυήσεις, υποκείμενες σε συνήθεις όρους, για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης από διεθνείς χρηματοοικονομικούς Οίκους, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές της έκδοσης. Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της ΑΜΚ (αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011).

Αναλυτικά, ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, προτείνονται τα ακόλουθα:
(α) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν:
(i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Τράπεζας που τηρείται στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματοςπροτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσήςτους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)
(β) Σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο, ως προνομιούχος μέτοχος, μετά την υπαγωγή της Τράπεζας στο ν. 3723/2008, δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης, μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους κοινούς μετόχους, εφόσον υφίστανται αδιάθετες νέες μετοχές.

γ) Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που αναφέρονται στα (α) και (β) παραμείνουν αδιάθετες νέες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Η Τράπεζα έχει συμφωνήσει την κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης των νέων μετοχών από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Δεν υφίστανται μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Η Τιμή Διάθεσης δεν δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ότι με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προτείνει και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι ποσού €250.000.000 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Οι μετατρέψιμες ομολογίες θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στην ελληνική και διεθνή αγορά το αργότερο
εντός χρονικού διαστήματος τριετίας.

Γίνεται μνεία ότι η Τράπεζα έχει συμφωνήσει με τους από κοινού Συντονιστές και αναδόχους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ότι δεν θα προβεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε έκδοση νέων τίτλων κεφαλαίου πριν παρέλθουν 180 ημέρες από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (περίοδος lock-up). Ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει και την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών.

2. Προορισμός των κεφαλαίων που θα αντληθούν

Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω υπ’ αρ. 1 αναφερόμενα αποσκοπούν στην ενίσχυση των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας, γεγονός που ειδικότερα θα επιτρέψει:

· Την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας

· Την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, και
· Την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτιμάται ότι η πραγματοποίηση της ΑΜΚ ύψους €800.000.000 θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, με το δείκτη Equity Tier I να φτάνει στο 9,5% και το δείκτη Tier I στο 10,8% (+200 μ.β.) pro forma με στοιχεία της 30 Ιουνίου 2010. Ο συνολικός δείκτηςκεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 11,6%.

3. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 369.999.999,18 ευρώ, πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 23.1.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με τη εισφορά ίσης αξίας ομολόγων και έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 2471/Β/4.12.2008) και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.


Πηγή:www.capital.gr

elegsis